Polityka Prywatności

Work and Travel App (dalej zwana WATApp), w związku z wejściem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych klientów, jak i osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych (m.in. osób zapisanych do newslettera), jest WATApp. Z administratorem można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną whatsup@workandtravel.io.
 2. Dane zbierane przez WATApp służą do prawidłowej realizacji wiążących nas Umów/Porozumień/Zleceń w zakresie świadczonych i oferowanych przez WATApp usług oraz  dla celów podatkowych. WATApp przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do podjęcia wszelkich działań przed i po zawarciu umowy w celu realizacji usługi.
 3.  Przekazywane dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla nieuprawnionych podmiotów i osób.
 4. Każda z osób wyrażających zgodę na przetwarzanie danych ma prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich poprawiania, usunięcia, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia innemu administratorowi danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (jeżeli jest ono stosowane). Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych przez WATApp narusza przepisy prawa.
  Dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom współpracującym z WATApp przy danej usłudze, bez których realizacja tejże usługi byłaby niemożliwa, m.in.: organizatorzy usług, zagraniczne urzędy, agenci turystyczni i przedstawiciele działający na podstawie umowy o współpracy, piloci i rezydenci, Poczta Polska oraz firmy kurierskie, ambasady, konsulaty oraz pośrednicy wizowi, podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty oferujące niezbędne usługi komplementarne typu firmy ubezpieczeniowe czy firmy pomagające analizować dane. 
 5. Dane osobowe pozyskane w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy lub zawarciem umowy będą przetwarzane w celach:
  –     zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych, wymiany kulturowej i usług pośrednictwa w zakresie uzyskania wizy, a także dopełnienia wszelkich formalnych wymagań, koniecznych do realizacji wyjazdu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  –     wykonania ciążących na naszej spółce obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur, czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  –     dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  –     marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od okresu niezbędnego do realizacji umowy i od podstawy prawnej, będzie to odpowiednio czas:
  –    niezbędny do realizacji i przygotowanie wymiany kulturowej,
  –    trwania umowy,
  –    wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  –    po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  –    do momentu wycofania zgody.
 7.  Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują.
 8. Mamy prawo udostępniać Państwa dane osobowe oraz inne dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom w EOG ani w państwie trzecim, o ile realizowana usługa nie dotyczy/nie jest w nim realizowana. Dane będą przekazywane jedynie do kraju, w którym usługa jest świadczona (ambasady/konsulaty/pośrednicy świadczący usługę itp).
 10. Na podstawie profilowania dokonywanego przez WATApp, dokonywanego na bazie Państwa danych osobowych mogą Państwo otrzymać informacje marketingowe – oferta będzie dopasowywana do Państwa potrzeb.
 11. Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików “cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej, to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 12. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 13. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (typu adres email). Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

***Podanie danych jest dobrowolne jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania umowy/ świadczenia usługi. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym.